Program Optymista

KALENDARIUM

Program Optymista

DniOtwartefalePrzedszkole bazuje na programie wychowania przedszkolnego „Optymista”

Program nauczania przedszkolnego wzbogacony jest o program wczesnej stymulacji dziecka. Wykorzystuje on najnowsze osiągnięcia neuropsychologii, łączy w sobie elementy wielu metod edukacyjnych.Treści programowe przekazywane są dzieciom w formie zabawy, która wzbudza w nich pozytywne emocje i radosne przeżycia.

Formacja dzieci wymaga najwyższej uwagi, ciągłej pracy, umiejętności obserwacji i w ten sposób zrozumienia każdego z dzieci, zdobycia ich zaufania. Nie wystarczy , żeby Rodzice posiadali władzę. Powinni być przyjaciółmi i rozumieć swoje dziecko, ale nigdy przekraczać granic. Nie chodzi o panowanie nad dziećmi za pomocą rozkazów tylko ich kształtowanie, żeby wzrastały [1]. Pomimo często bardzo poważnych dziś trudności w dziele wychowania, Rodzice winni ufnie i z odwagą kształtować w dzieciach istotne wartości życia ludzkiego [2].

[1] F. Suarez Maryja Dziewica Pani Nasza. [2] Jan Paweł II Familiaris consortio.

Celem wychowania, które proponujemy, opartego na ścisłej współpracy z Rodzicami będącymi pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami, jest wspieranie każdego dziecka w rozwoju człowieczeństwa w możliwie najpełniejszy sposób, szanując jego wolność i opierając się na działaniu Rodziców.

ADAPTACJA DZIECKA – pierwsze kroki
Co sprawia, że dzieciom tak trudno przystosować się do przedszkola ?

W tej sprawie jest wiele mylnych przypuszczeń, dlatego warto przytoczyć wyniki badań dotyczących adaptacji dzieci do przedszkola. Badania te zostały przeprowadzone przez J. Lubowiecką (Przystosowanie psychospołeczne do przedszkola, WSiP, Warszawa 2000) na początku lat dziewięćdziesiątych i ustalono w nich następujące fakty:

  • Nie ma wyraźnego związku między przystosowaniem a wiekiem dziecka. Pięciolatek idąc po raz pierwszy do przedszkola może rozpaczać podobnie jak trzylatek.
  • Istnieje związek między przystosowaniem się dziecka do przedszkola a dotychczasowym przebiegiem jego rozwoju.Jeżeli dziecko rozwija się normalnie i nie było komplikacji w chwili porodu, to z reguły lepiej przystosowuje się do przedszkola.
  • Nie ma wyraźnego związku między poziomem rozwoju umysłowego dzieci a przystosowaniem do przedszkola. Dotyczy to oczywiście dzieci, których rozwój umysłowy mieści się w granicach szeroko rozumianej normy. Kłopoty adaptacyjne mogą mieć zarówno dzieci błyskotliwe, jak i dzieci o przeciętnych możliwościach intelektualnych.

Nauka Języka angielskiego
Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu oparty jest na metodzie bezpośredniej. Zawiera on w sobie wczesną stymulację z wykorzystaniem bitów obrazkowych i wyrazowych, historyjki obrazkowe, piosenki i rymowanki oraz karty pracy nawiązujące do realizowanego tematu. Tematy, które poruszamy na zajęciach są bezpośrednio związane z najbliższym środowiskiem dziecka, dzięki czemu bazujemy na doświadczeniach już dla niego znanych wzbogacając je o nowe treści w języku obcym. Zakres tematyczny stopniowo poszerza się na kolejnych etapach nauczania przedszkolnego. Dzieci mają możliwość utrwalania zdobytych wcześniej wiadomości i poszerzenia ich o nowe słowa i zagadnienia.

Nauka języka angielskiego w naszym przedszkolu jest oparta na zabawie. Dzięki odpowiednio zastosowanych metodom nasze dzieci podczas zajęć „uczą się” języka obcego w działaniu. Każdej piosence, rymowance towarzyszy zabawa ruchowa, inscenizacja lub symboliczny ruch, dzięki czemu w proces nauki zaangażowane są różne obszary sensoryczne. Zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze. Emocje towarzyszące każdej zabawie stymulują pamięć dziecka przez co zapamiętuje ono więcej. Nauczyciel prowokuje dzieci do spontanicznych wypowiedzi w języku angielskim co ułatwia posługiwanie się przez nich wyłącznie językiem obcym. Dzieci kojarzą Panią z językiem jakim się ona posługuje i dostosowują do niego swoje wypowiedzi. Początkowo są to pojedyncze słowa jednak wraz z rozwojem dziecka ewoluują one w zlepki wyrazowe a następnie zdania – podobnie jak podczas nauki ojczystego języka! Uczą się one zastosowań reguł wypowiedzi w naturalnych sytuacjach przez szybciej komunikują się w języku obcym.

Praca nad dobrymi nawykami
W naszym przedszkolu w każdym miesiącu dzieci pracują nad innym nawykiem z trzech obszarów – socjalizacja, praca, autonomia.

Przedszkolaki zapoznają się z nimi na początku nowego miesiąca podczas zajęć porannych i często wracają do tego w ciągu dnia. Pani dokładnie wyjaśnia, czego dotyczy dany nawyk i mówi, czego od nich oczekuje. Aby dzieciom było łatwiej odnieść się do tego, w sali wywieszone są obrazki prezentujące charakterystyczne sytuacje związane z danym nawykiem. Nawyki są zautomatyzowanymi czynnościami prowadzącymi do kształtowania pozytywnych cech charakteru, nazywanych też cnotami, zatem pracując nad nawykami, dzieci wypracowują również konkretne cnoty. Aby jednak praca nad nimi była efektywna i przyniosła pożądany efekt, konieczna jest współpraca z Rodzicami. Nawyki realizowane w przedszkolu powinny mieć również odniesienie do funkcjonowania dziecka w domu. Jeżeli bowiem pani w przedszkolu pracuje nad tym, aby używać uprzejmych słów: proszę, przepraszam, dziękuję, a w domu nikt od dziecka tego nie wymaga, praca jest jedynie połowiczna, a na efekty trzeba będzie czekać dużo dłużej.

Nasze dzieci każdego miesiąca pracują nad dobrymi nawykami, zarówno w domu jak i w przedszkolu, aby praca była bardziej skuteczna!

Nasi Darczyńcy

Nasi partnerzy